Gebruiksvoorwaarden

Introductie

Het gebruik van de Speak Languages website en apps is onderworpen aan de volgende voorwaarden.

Speak Languages past deze voorwaarden van tijd tot tijd aan. Alle wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website bekend worden gemaakt. Wij raden u aan om deze pagina met regelmaat te bekijken.

LIdmaatschap

Het lidmaatschap van Speak Languages is opengesteld voor personen van dertien jaar en ouder.

Als u een account aanmaakt of als u aanpassingen maakt dan stemt u ermee in dat u de juiste informatie verschaft. Het is verboden om uzelf voor te doen als een andere persoon of om uzelf op een andere niet correcte manier te presenteren.

U bent verantwoordelijke voor het geheimhouden van uw accountgegevens en u stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account. U moet uw account niet met anderen delen.

Accounts mogen niet worden verkocht of op een andere manier overgedragen aan anderen.

Speak Languages heeft het recht om een account te verwijderen zonder opgaaf van redenen en zonder daar eerst melding van te maken. In het geval dat uw account is verwijderd, mag Speak Languages informatie of invoer die verbonden is aan uw account weghalen. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor het verlies van dergelijk informatie.

Persoonlijke informatie

Gedurende het proces van het in de lucht houden van de website, verzamelen wij informatie over de websitegebruikers. Als u wilt weten wat voor soort informatie wij verzamelen en hoe we daar mee om gaan, raden wij u aan om ons Privacybeleid te lezen. Hier moet u mee instemmen als u onze websites wilt gebruiken.

Acceptabel gebruik

Speak Languages wil een prettige en aangename omgeving voor taalcursisten verschaffen, waar ze kunnen leren en elkaar kunnen ontmoeten. Geen enkele vorm van anti-sociaal gedrag tijdens het gebruiken van de sites wordt geaccepteerd. Uw account wordt afgesloten zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gebracht.

U stemt er in het bijzonder mee dat u:

  • geen commercieel product, dienst, evenement of website promoot
  • geen spam, kettingbrieven of andere berichten verspreidt die irritatie wekken of ongenoegen verschaft bij de ontvanger
  • geen gegevens op de sites verzamelt van gebruikers, of informatie die ze hebben gepost voor welke reden dan ook
  • geen persoonlijke informatie probeert te verkrijgen van gebruikers die jonger zijn dan achttien jaar.
  • geen obsceen, gewelddadig of ander aanstootgevend materiaal post
  • geen materiaal post waar auteursrechten aan verbonden zijn, tenzij u de houder bent van het auteursrecht
  • geen post plaatst met een lasterlijke inhoud of die op een andere manier de rechten van een andere persoon schendt, waaronder het recht op privacy.
  • geen telefoonnummers, e-mailadressen, of huisadressen post van geen enkel persoon, zelfs niet van uzelf
  • geen gebruik maakt van geautomatiseerde scripts of software om toegang te krijgen tot onze websites of apps
  • op geen enkele wijze gebruik maakt van de sites op een onevenredig zware belastende manier die een snelle werking van de sites negatief kan beïnvloeden.

Speak Languages! kan het gebruik van de sites monitoren om zeker te zijn dat deze voorwaarden worden nageleefd.

Alle verdachte illegale activiteiten zullen worden gerapporteerd aan de daarvoor aangewezen authoriteiten.

Eigendom van de inhoud

De inhoud en de vormgeving van alle Speak Languages-sites, met uitzondering van de inhoud die door gebruikers wordt aangedragen zoals hieronder beschreven, zijn eigendom van Speak Languages en zijn auteursrechtelijk beschermd. Hier onder vallen alle teksten, afbeeldingen, audiofragmenten en codes, evenals de visuele vormgeving van de sites.

We staan toe dat gebruikers pagina's van de site printen, op voorwaarde dat het voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden is, en dat de webadressen van iedere pagina zichtbaar blijft op de geprinte pagina's.

Neem contact met ons op als u de inhoud voor andere doeleinden wilt reproduceren of gebruiken. We zullen uw verzoek vervolgens in overweging nemen.

In het Speak Languages-netwerk is het mogelijk voor gebruikers om een bijdrage te leveren, waaronder het plaatsen van materiaal op de fora en in persoonlijke profielen. U behoudt de auteursrechten op alle materialen die u aandraagt. Echter, met het beschikbaar stellen van het materiaal geeft u ons een licentie uw inhoud wereldwijd, voortdurend, onherroepelijk en niet-exclusief te publiceren, te gebruiken en te veranderen in ieder willekeurig medium.

We houden het recht om de inhoud die u bijdraagt of berichen die u verstuurt via onze websites te verwijderen of te veranderen om operationele of redactionele redenen.

Wij verwachten dat onze eigen auteursrechten worden gerespecteerd, wij respecteren ook de rechten van anderen. Als u van mening bent dat uw intellectueel eigendom wordt geschonden op enigerlei wijze, neem dan contact met ons op en we zullen uw klacht in behandeling nemen.

Communicatie

Het is mogelijk dat Speak Languages u van tijd tot tijd e-mailberichten stuurt die betrekking hebben op uw account of op andere informatie over onze sites. U stemt in met het ontvangen van dergelijke communicatie-uitingen als u zich registreert bij Speak Languages.

Wij geven uw gegevens niet aan derden, tenzij wij bij wet hiertoe verplicht zijn, bijvoorbeeld in het geval van wetshandhaving.

Disclaimer

Als u ervoor kiest om onze sites te gebruiken, dan doet u dat op eigen risico. Onze sites zijn beschikbaar "zoals ze zijn" en "naar beschikbaarheid". Wij geven geen enkele garantie voor de geschiktheid voor bepaalde doeleinden of voor accuraatheid van enige inhoud.