Getallen

Leer getallen in het Zweedse.

Kardinaalgetallen

nollnul
ettéén uur
tvåtwee uur
tredrie uur
fyravier uur
femvijf uur
sexzes uur
sjuzeven uur
åttaacht uur
nionegen uur
tiotien uur
elvaelf uur
tolvtwaalf uur
trettondertien
fjortonveertien
femtonvijftien
sextonzestien
sjuttonzeventien
artonachttien
nittonnegentien
tjugotwintig
tjugoettéénentwintig
tjugotvåtweeëntwintig
tjugotredrieëntwintig
trettiodertig
fyrtioveertig
femtiovijftig
sextiozestig
sjuttiozeventig
åttiotachtig
nittionegentig
ett hundrahonderd
ett hundra etthonderd en één
tvåhundratweehonderd
trehundradriehonderd
ett tusenduizend
tvåtusentweeduizend
tretusendrieduizend
en miljonmiljoen
en miljardbiljoen

Rangtelwoorden

förstaeerste
andratweede
tredjederde
fjärdevierde
femtevijfde
sjättezesde
sjundezevende
åttondeachtste
niondenegende
tiondetiende
elfteelfde
tolftetwaalfde
trettondedertiende
fjortondeveertiende
femtondevijftiende
sextondezestiende
sjuttondezeventiende
artondeachttiende
nittondenegentiende
tjugondetwintigste
tjugoförstaeenentwintigste
tjugoandratweeëntwintigste
tjugotredjedrieëntwintigste