Getallen

Leer getallen in het Spaanse.

Kardinaalgetallen

ceronul
uno (una)één
dostwee
tresdrie
cuatrovier
cincovijf
seiszes
sietezeven
ochoacht
nuevenegen
dieztien
onceelf
docetwaalf
trecedertien
catorceveertien
quincevijftien
dieciséiszestien
diecisietezeventien
dieciochoachttien
diecinuevenegentien
veintetwintig
veintiunoéénentwintig
veintidóstweeëntwintig
veintitrésdrieëntwintig
veinticuatrovierentwintig
veinticincovijfentwintig
veintiséiszesentwintig
veintisietezevenentwintig
veintiochoachtentwintig
veintinuevenegenentwintig
treintadertig
treinta y unoeenendertig
treinta y dostweeëndertig
treinta y tresdrieëndertig
treinta y cuatrovierendertig
treinta y cincovijfendertig
treinta y seiszesendertig
treinta y sietezevenendertig
treinta y ochoachtendertig
treinta y nuevenegenendertig
cuarentaveertig
cuarenta y unoeenenveertig
cuarenta y dostweeënveertig
cuarenta y tresdrieënveertig
cincuentavijftig
sesentazestig
setentazeventig
ochentatachtig
noventanegentig
cienhonderd
ciento unohonderd en één
doscientostweehonderd
trescientosdriehonderd
milduizend
dos miltweeduizend
tres mildrieduizend
un millónmiljoen
mil millonesmiljard

Herhaling

una vezeenmaal
dos vecestweemaal
tres vecesdriemaal
cuatro vecesviermaal
cinco vecesvijfmaal

Rangtelwoorden

primeroeerste
segundotweede
terceroderde
cuartovierde
quintovijfde
sextozesde
séptimozevende
octavoachtste
novenonegende
décimotiende
undécimoelfde
duodécimotwaalfde
decimotercerodertiende
decimocuartoveertiende
decimoquintovijftiende
decimosextozestiende
decimoséptimozeventiende
decimoctavoachttiende
decimonovenonegentiende
vigésimotwintigste
vigésimo primeroeenentwintigste
vigésimo segundotweeëntwintigste
vigésimo tercerodrieëntwintigste
trigésimodertigste
cuadrágesimoveertigste
quincuagésimovijftigste
sexagésimozestigste
septuagésimozeventigste
octogésimotachtigste
nonagésimonegentigste
centésimohonderdste

Andere nuttige woorden

acerca de of aproximadamenteongeveer
más demeer dan
menos deminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Voor alle Spaanse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.