Getallen

Leer getallen in het Portugese.

Kardinaalgetallen

zeronul
um, umaéén
dois, duastwee
trêsdrie
quatrovier
cincovijf
seiszes
setezeven
oitoacht
novenegen
deztien
onzeelf
dozetwaalf
trezedertien
catorzeveertien
quinzevijftien
dezasseiszestien
dezassetezeventien
dezoitoachttien
dezanovenegentien
vintetwintig
vinte e um, vinte e umaéénentwintig
vinte e dois, vinte e duastweeëntwintig
vinte e trêsdrieëntwintig
vinte e quatrovierentwintig
vinte e cincovijfentwintig
vinte e seiszesentwintig
vinte e setezevenentwintig
vinte e oitoachtentwintig
vinte e novenegenentwintig
trintadertig
trinta e um, trinta e umaeenendertig
trinta e dois, trinta e duastweeëndertig
trinta e trêsdrieëndertig
trinta e quatrovierendertig
trinta e cincovijfendertig
trinta e seiszesendertig
trinta e setezevenendertig
trinta e oitoachtendertig
trinta e novenegenendertig
quarentaveertig
quarenta e um, quarenta e umaeenenveertig
quarenta e dois, quarenta e duastweeënveertig
quarenta e trêsdrieënveertig
cinquentavijftig
sessentazestig
setentazeventig
oitentatachtig
noventanegentig
uma centena of cemhonderd
duzentostweehonderd
trezentosdriehonderd
um milhar of milduizend
dois mil, duas miltweeduizend
três mildrieduizend
um milhãomiljoen
um biliãomiljard

Herhaling

uma vezeenmaal
duas vezestweemaal
três vezesdriemaal
quatro vezesviermaal
cinco vezesvijfmaal

Rangtelwoorden

primeiroeerste
segundotweede
terceiroderde
quartovierde
quintovijfde
sextozesde
sétimozevende
oitavoachtste
nononegende
décimotiende
décimo primeiroelfde
décimo segundotwaalfde
décimo terceirodertiende
décimo quartoveertiende
décimo quintovijftiende
décimo sextozestiende
décimo sétimozeventiende
décimo oitavoachttiende
décimo nononegentiende
vigésimotwintigste
vigésimo primeiroeenentwintigste
vigésimo segundotweeëntwintigste
vigésmio terceirodrieëntwintigste
trigésimodertigste
quadragésimoveertigste
quinquagésimovijftigste
sexagésimozestigste
setuagésimozeventigste
octogésimotachtigste
nonagésimonegentigste
centésimohonderdste

Andere nuttige woorden

cerca de of aproximadamenteongeveer
mais que of mais do quemeer dan
menos que of menos do queminder dan

Voorbeelden

3636
5454
8989
106106
123123
678678
3.2943.294
9.7559.755
2.608.4112.608.411
0,50,5
4,934,93
87,0487,04
sound

Voor alle Portugese woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter