Getallen

Leer getallen in het Portugese.

Kardinaalgetallen

um, umaéén
dois, duastwee
trêsdrie
quatrovier
cincovijf
seiszes
setezeven
oitoacht
novenegen
deztien
onzeelf
dozetwaalf
trezedertien
catorzeveertien
quinzevijftien
dezasseiszestien
dezassetezeventien
dezoitoachttien
dezanovenegentien
vintetwintig
vinte e um, vinte e umaéénentwintig
vinte e dois, vinte e duastweeëntwintig
vinte e trêsdrieëntwintig
trintadertig
quarentaveertig
cinquentavijftig
sessentazestig
setentazeventig
oitentatachtig
noventanegentig
cemhonderd
cento e um, cento e umahonderd en één
cento e dois, cento e duas
cento e três
duzentos, duzentastweehonderd
trezentos, trezentasdriehonderd
quatrocentos, quatrocentas
quinhentos, quinhentas
seiscentos, seiscentas
setecentos, setecentas
oitocentos, oitocentas
novecentos, novecentas
milduizend
dois mil, duas miltweeduizend
três mildrieduizend
um milhãomiljoen

Rangtelwoorden

primeiroeerste
segundotweede
terceiroderde
quartovierde
quintovijfde
sextozesde
sétimozevende
oitavoachtste
nononegende
décimotiende
décimo primeiroelfde
décimo segundotwaalfde
décimo terceirodertiende
décimo quartoveertiende
décimo quintovijftiende
décimo sextozestiende
décimo sétimozeventiende
décimo oitavoachttiende
décimo nononegentiende
vigésimotwintigste