Getallen

Rangtelwoorden

eerste
tweede
derde
vierde
vijfde
zesde
zevende
achtse
negende
tiende
elfde
twaalfde
dertiende
veertiende
vijftiende
zestiende
zeventiende
achttiende
negentiende
twintigste
dertigste
veertigste
vijftigste
zestigste
zeventigste
tachtigste
negentigste
honderdste