Vormen en wiskundige begrippen

Leer de Engelse namen van vormen, wiskunde termen en de uitspraak van breuken.

Wiskundige begrippen

addition optelling
subtraction aftrekking
multiplication vermenigvuldiging
division deling
to add optellen
to subtract of to take away aftrekken
to multiply vermenigvuldigen
to divide delen
to calculate berekenen
total total
arithmetic rekenkunde
algebra algebra, stelkunde
geometry geometrie, meetkunde
calculus analyse
statistics statistiek
integer geheel getal
even number even getal
odd number oneven getal
prime number primair getal
fraction breuk, fractie
decimal decimaal
decimal point decimaal punt
percent procent
percentage percentage
theorem stelling
proof bewijs
problem probleem
solution oplossing
formula formule
equation vergelijking
graph grafiek
axis as
average gemiddelde
correlation correlatie
probability kans
dimensions dimensies
area oppervlakte
circumference cirkelomtrek
diameter diameter
radius radius
length lengte
height hoogte
width breedte
perimeter omtrek
angle hoek
right angle rechte hoek
line lijn
straight line rechte lijn
curve kromme, gebogen lijn
parallel parallel
tangent raaklijn
volume inhoud, volume

Vormen

circle cirkel
triangle driehoek
square vierkant
rectangle rechthoek
pentagon vijfhoek
hexagon zeshoek
octagon achthoek
oval ovaal
star ster
polygon veelhoek
cone kegel
cube kubus
cylinder cilinder
pyramid piramide
sphere bol

Breuken, fracties

1⁄2 ½ (“een half”)
1⁄3 ⅓ (“een derde”)
1⁄4 ¼ (“een kwart”)
1⁄5 1/5 (“een vijfde”)
1⁄6 1/6 (“een zesde”)
2⁄3 ⅔ (“twee derde”)
3⁄4 ¾ (“drie kwart”)
1⁄8 ⅛ (“een achtste”)
1⁄10 1/10 (“een tiende”)
1⁄100 1/100 (“een honderdste”)
1¼ ("één en één kwart")
1½ (“anderhalf”)
1¾ ("één en drie kwart)
2¼ ("twee en één kwart")
2½ ("twee en één half")
2¾ (“twee drievierde”)
3¼ ("drie en één kwart")
3½ ("drie en één half")
3¾ ("drie en drie kwart")

Rekensommen lezen

plus plus
minus min
times of multiplied by keer, maal
divided by gedeeld door
squared kwadraat
cubed derde macht
square root wortel
equals is (gelijk aan)
sound

Voor alle Engelse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play