Educatie

Deze Engelse termen zijn gerelateerd aan onderwijs.

Verschillende onderwijsinstellingen

school school
nursery school peuterspeelzaal
primary school basisschool
secondary school middelbare school
state school publieke school
private school of independent school particuliere school
boarding school internaat
sixth-form college zesde-klas college
technical college technisch college
vocational college vakschool
art college kunstschool
teacher training college lerarenopleiding
university universiteit

School

classroom klaslokaal
desk bureau
blackboard schoolbord
whiteboard wit schoolbord
chalk krijt
marker pen of marker marker
pen pen
pencil potlood
exercise book schrift
lesson les
homework huiswerk
test toets
term semester
half term vakantie
class les
reading lezen
writing schrijven
arithmetic rekenkunde
spelling spelling
to read lezen
to write schrijven
to spell spellen
to teach lesgeven
head teacher hoofdonderwijzer
headmaster schoolhoofd
headmistress vrouwelijk schoolhoofd
teacher leraar
pupil leerling
head boy klassenvertegenwoordiger
head girl klassenvertegenwoordigster
prefect oudere leerling als ordehandhaver
school governor of governor schoolbestuur
register aanwezigheidslijst
assembly vergadering
break pauze
school holidays schoolvakanties
school meals schoolmaaltijden
school dinners schoolmaaltijden

Faciliteiten

computer room computerruimte
cloakroom garderobe
changing room kleedkamer
gym (afkorting voor gymnasium) gymzaal
playground speeltuin
library bibliotheek
lecture hall collegezaal
laboratory (vaak afgekort tot lab) laboratorium
language lab (afkorting voor language laboratory) talenpracticum
hall of residence dormitory
locker kluisje
playing field speelveld
sports hall sporthal

Universiteit

professor professor
lecturer lector
researcher onderzoeker
research onderzoek
undergraduate bachelor
graduate master
post-graduate of post-graduate student PhD
Masters student MA student
PhD student PhD student
Master's degree master
Bachelor's degree bachelor
degree graad
thesis scriptie
dissertation proefschrift
lecture lezing
debate debat
higher education hoger onderwijs
semester semester
student loan studentenlening
student union studievereniging
tuition fees collegegeld
university campus universiteitscampus

Andere gerelateerde woorden

exam (afkorting voor examination) examen
to sit an exam een examen maken
essay of paper opstel / verslag
to fail an exam zakken voor een examen
to pass an exam slagen voor een examen
to study studeren
to learn leren
to revise herhalen
student student
curriculum curriculum
course vak
subject onderwerp
grade cijfer
mark cijfer
exam results examenresultaten
qualification bevoegdheid
certificate certificaat
attendance aanwezigheid
calculator rekenmachine
projector projector
textbook tekstboek
question vraag
answer antwoord
mistake of error fout
right of correct correct
wrong verkeerd
sound

Voor alle Engelse woordenschat op deze pagina is geluid beschikbaar — klik eenvoudigweg op een woord om het te beluisteren.

Mobiele app

Onze bekroonde app met Engelse uitdrukkingen voor Android-apparaten bevat meer dan 6000 nuttige zinnen en woorden met geluid.

Get it on Google Play

Steun ons werk

Help ons deze site te verbeteren door supporter te worden op Patreon. Voordelen zijn onder meer het verwijderen van alle advertenties van de site en toegang tot het Speak Languages Discord-kanaal.

Word supporter